ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, icra ve iflas takiplerinde alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerinin haklarını korur. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerinin Türkiye’deki alacaklarının takip edilmesi, bu takip sonucunda haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlunun haczedilen malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi sonunda müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır.
 
Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkillerinin lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli icra işlemlerinin yapılması işlemlerini yürütmektedir.
 
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu’nun siz değerli müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku uygulamaları kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz şunlardır,
 

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi başlatılması,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
 • Alacaklı ve borçlu arasında anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.