Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur.
Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku, internet ortamı başta olmak üzere, elektronik iletişim sistemlerinin kullanımının toplum ve bireylerdeki oluşturabileceği…
Ceza Hukuku
Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları…
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı,gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun..
İcra ve İflas Hukuku
Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak elde edemez. Borcunu zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen …
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak…
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız…
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına…
Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku
Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”…
Spor Hukuku
Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaktayız.Spor hukuku…
Tüketici Hukuku
Er Avukat Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki…
Vergi Hukuku
Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri…
Askeri Davalar
Askeri ceza hukuku; askeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır.
Sağlık ve İlaç Hukuku
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk…
Sigorta Hukuku
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu birçok sigorta şirketi, reasürans şirketleri, sigorta ekspertiz şirketlerine hem danışmanlık hem de dava konusunda hizmet vermektedir.
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Uluslararası anlamda insanların pek çok sebeple yaşamakta oldukları ülkelerden diğer ülkelere göç etmeleri gerekmektedir.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Günümüzde uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici…
Hayvan Hakları ve Hayvanların Korunması
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak, evcil veya sokak hayvanlarının yaşam…
Kamu İhale Hukuku ve Danışmanlığı
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, icra ve iflas takiplerinde alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerinin haklarını korur.
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, müvekkillerine ve özellikle şirketlere kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması…
Kira Hukuku
Globalleşen dünyada gerçek ve tüzel kişilerin etkileşim hızı oldukça yükselmektedir. Bu etkileşimde ekonomik ve sosyolojik…
Kurumsal ve Hukuki Yapılanmalar
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu; işyeri ve konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme…
Şirketler Hukuku
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine şirketler hukuku…
Tazminat Hukuku
ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak tazminat davalarında hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık…