İnşaat yapımı karmaşık ve hukuki süreçler gerektiren kurallardan oluşur. İnşaat hukuku birçok hukuk dalı ile birlikte ele alınmalıdır. Bu hukuk dalı, inşaata ilişkin davalarda gerek imar hukuku gerekse kentsel dönüşümle alakalı ortaya çıkan uyuşmazlıkları gidermeye yardımcı olur.

Teknik açıdan inşaat hukuku, maddi kuvveti ve yapım işlerine destek sağlayan inşaat sahibi, elemanlar ve projenin içinde bulunan değişkenleri ve hukuksal süreci belirleyen oluşumun tamamıdır. İnşaat hukukunu belirleyen kuralların tamamı borçlar hukukunda da vardır. Ancak inşaat hukuku deneyim gerektiren özel bir alandır.

Ülkemizin deprem ve doğal afetlere açık oluşu, mevcut yapıların kullanım ömrünü tamamlaması ve gelişen mevzuat hukukumuzda yeni bir dal olarak Kentsel Dönüşüm Hukuku’nun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle hak sahipleri ile müteahhitler arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri gibi titizlik isteyen sözleşmelerin hazırlanması son derece önem arz etmektedir.

 ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu olarak inşaat hukukuna dair sunduğumuz hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

 

 • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
 • Kamulaştırma ve bedel artırım (tezyit-i bedel), davalarında tarafların temsil edilmesi,
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması,