SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları İçin Açılacak Davalar

Bu yazımızda sizlere devletin ödemediği kanser ilaçları ve SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçları konusunda başvurmanız gereken hukuki yollar ile ilgili bilgilendirme yapacağız.

Kanser ilaçlarım SGK tarafından karşılanmıyor ya da SGK kanser tedavisini karşılıyor mu gibi sorular ile sıkça karşılaşmaktayız.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) kendi internet sitesinde de yayınladığı üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) yer alan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesindeki ilaçların ücretlerini ödemektedir. Ancak pek çok kanser hastasının kullandığı ilaç bu listede bulunsa da hastalığın türü ve aldığı tedaviler gerekçe gösterilerek ilaç ücretlerini alamamaktadır.

Bu noktada son zamanlarda kanser tedavisinde kullanılmakta olan en etkili yöntemler immünoterapi ve akıllı ilaç tedavisidir. Örneğin bu tedavilerde kullanılan etken maddesi Opdivo olan Nivolumba, etken maddesi Pembroli olan Keytruda,etken maddesi Altuzan olan Bevasizumab, etken maddesi Atelizumab olan Tecentiq gibi ilaçların ücretleri SGK tarafından karşılanmamaktadır. Bu nedenle bir çok hasta maddi olarak oldukça zor duruma düşmektedir. Zira bu ilaçların tek dozu 50.000 ila 150.000-TL arasında değişmektedir. Elbette ki insanın yaşam hakkı dünyada evrensel kurallar ülkemizde de anayasa ile teminat altına alınmıştır. Bu teminata rağmen Sosyal Sigorta Kurumu tarafından kanser ilacı bedellerinin ödenmemesi en başta anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarının bedellerinin iadesi için SGK’ya başvuru sonrasında dava açılması gerekmektedir. Ancak bu dava oldukça teknik hususlar içerdiğinden daha önce bu davalara ilişkin emsal kararlar almış olan ER Avukatlık ve Hukuk Bürosundan destek alabilirsiniz.

SGK tarafından kanser ilacı bedelinin karşılanabilmesi için kanser hastalarının izlemesi gereken yollardan kısaca bahsetmekte fayda görüyoruz.

Endikasyon Dışı İlaçlar

Endikasyon dışı ilaçlar SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı kategorisindedir. Bu ilaçların kapsam dışında tutulmasının nedeni ise kanser tedavisi için üretilmemiş fakat kanser tedavisinde de kullanılabilen, hastalığa iyi geldiğine dair bilimsel veriler bulunan ilaçlar olmasıdır. Bu ilacın tedavisine başlanması için Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusu yapılması gerekir. Bu başvurunun yapılıp kullanım onayının alınması dava sürecindeki ihtiyati tedbir kararının alınması için oldukça önemlidir. İhtiyati tedbir kararı alınabilmesi için diğer bir yol ise “yurt dışı ilaç başvurusu” adı verilen ve ilacın ruhsatlı olduğuna dair bir belge de ibraz edilebilir.

Yapılacak başvuru sonrasında SGK tarafından yayınlanan Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde ilgili ilacın bulunmaması halinde endikasyon dışı ilaç başvurusu reddedilir.

Halihazırda ER Avukatlık ve Hukuk Bürosu tarafından SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarına ilişkin açılan davalarda iade edilen ilaç listesi aşağıdaki gibidir. Bu listedeki ilaç bedelleri SGK’nın karşılamadığı ilaç listesidir.

  • Kadcyla
  • Tecentriq
  • Keytruda
  • Herceptin
  • Opdivo
  • Enhertu
  • Adcetris
  • Pembrolizumab
  • Lynparza

SGK’ya Başvuru

SGK tarafından ödenmeyen ilaç bedellerinin geri alınması için SGK’ya yapılacak başvurunun nasıl yapılacağı son derece önem arz etmektedir. Zira bu başvurudaki talep doğrudan davayı etkileyecek niteliktedir. Kuruma dava açmadan önce dava şartı olarak aranan bu başvuruda başvurudan önce ve sonraki eczaneden alınmış ve alınacak ilaç bedellerinin iadesi talep edilmelidir. Bu başvuruya ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar’a uygun olarak yapılmalıdır.

SGK’ya Dava Açılması ve İhtiyati Tedbir Talebi

SGK tarafından karşılanmayan ilaç bedelleri için ilk önce SGK’ya başvuru yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu başvurunun SGK tarafından reddedilmesinden sonra bu işlemin iptali, ilaç bedelinin iadesi ve kullanılacak ilaçlarında bedellerinin iadesi için dava açılması gerekmektedir. Bu davada ihtiyati tedbir talebinde bulunulması son derece önemlidir. Zira dava dilekçesindeki bu talep sizin dava sürecinde kesintisiz olarak SGK tarafından karşılanamayan ilaç bedelini iade almanızı sağlayacaktır.

Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararı verilmesi olasılığının artması için endikasyon dışı ilaç onayı ve ilaç ruhsatının dava dilekçesi ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Bu noktada önemli bir bilgilendirme yapmak gerekmektedir. Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir talebinin kabul edilmesi açılan davanın kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

SGK’ya Açılacak Davada Görevli Mahkeme

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı bedelinin iadesi için açılacak davada görevli mahkeme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. Maddesinde yer alan hüküm gereğince İş Mahkemeleridir. İş mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri İş mahkemesi sıfatıyla davayı ele alacaktır.

SGK’ya Açılacak Davada Yetkili Mahkeme

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı bedelinin iadesi için açılacak davada yetkili mahkeme SGK’ya yapılan başvurunun reddedildiği müdürlüğün bulunduğu yer mahkemesidir.

Bir özet olarak hazırladığımız bu yazımızda bile birçok teknik detaya yer vermemizden anlaşılacağı üzere SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarına dair açılacak davalar oldukça detaylı ve teknik davalar olduğundan sağlık hukuku alanında uzman avukat ile çalışmanızı öneririz.