Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi nedir sorusunun cevabı olarak “Kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair kiraya verene sunduğu tek taraflı taahhüttür” diyebiliriz.

6098 sayılı  Türk Borçlar Kanunu'nun “Kiracıdan kaynaklı sebeplerle” başlıklı (TBK) 352. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu taahhütnamenin hem kiracı hem de kiraya veren ortaya çıkardığı yükümlülükler ve sonuçlar bulunmaktadır.

Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Bu maddeye göre taraflar arasında imzalanmış bir tahliye taahhütnamesinin bulunması kiracının kiralanandan tahliyesine imkan vermemektedir. Tahliye taahhütnamesi, kiraya veren için TBK. 352. Maddede yazılı hukuki hakların kullanılmasına imkan tanımaktadır. Bunlar,

  • Dava yoluyla tahliye, (TBK. 352)
  • İcra takibi yoluyla tahliye, (İİK. 272)

TBK 352. Madde belirtilen bu hukuki hakların usulüne uygun şekilde kullanılması ile kiracının kiralanandan tahliye edilmesi mümkün olacaktır. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 272. Maddesi ile yapılan düzenlemede ise  icra yolu ile kiracı tahliyesi hükme bağlanmıştır. Buna göre,

Mukavelename ile kiralanan bir taşınmazın müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.”

Bu kanun maddesi ile kiracının taahhüt ettiği tahliye tahliyeyi gerçekleştirmemesi durumunda geçerlilik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş belgenin icraya konulabileceği belirtilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin uygulama alanı TBK 352. Maddede belirtilmemiş ise de Yargıtay kararları uyarınca konut ve çatılı işyerleri olarak belirlenmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından “Konut ve çatılı işyerleri dışındaki kira sözleşmeleri için tahliye taahhüdünde bulunulamaz.” şeklinde açık bir karar verilmiştir.

Tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için kanun koyucu  tarafından belirlenen diğer bir husus ise taahhüdün yazılı olarak verilmesidir. Yazılı olmayan tahliye taahhütnameler için geçerlilik iddiası söz konusu olmayacaktır. Bununla beraber tahliye taahhütnamesinin adi yazılı şekilde düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Tahliye taahhüdünde geçerliliğin sağlanması için gereken şartlardan birisi de tahliye tarihinin belirli bir şekilde yazılmış olmasıdır. Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi açıkça düzenlenmelidir. Ancak bu noktada kiracıların dikkat etmesi gereken bir konuyu paylaşmak isteriz. Yargıtay yerleşik içtihatlarında tarih kısmı boş bırakılarak imzalanmış tahliye taahhütnameleri açısından tarih kısmı sonradan doldurulan taahhütnameleri geçerli olarak kabul etmiştir.

Yukarıdaki geçerlilik şartları ile beraber en önemli koşullardan bir tanesi ise tahliye taahhütnamesinin kiralananın tesliminden sonraki bir tarihte imzalanmış olmasıdır. Bu noktada kira sözleşmesi ile aynı gün imzalanmış tahliye taahhütnameleri geçerli olmayacaktır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinde “ kiralananın teslim edilmesinden sonra" denilerek bu husus şarta bağlanmıştır.

Tahliye Taahhütnamesinin Süresi

Bir önceki başlıkta tahliye taahhütnamesine dayalı olarak dava ve icra takibi yoluyla hukuki işlem başlatılabileceğinden bahsetmiştik. Bu iki yolunda sonuç doğurabilmesi için geçerlilik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş taahhütnamede belirlenen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde hukuki işlemin başlatılmış olması gerekmektedir. Maddede yer verilen 1 aylık süre hak düşürücü süre olup bu süre içinde hakkın kullanılmaması taahhütnameyi geçersiz hale getirecektir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı  Evden Çıkarılabilir mi?

Kiracı tarafından belirli şartlara uygun olarak düzenlenmiş bir tahliye taahhütnamesi mevcutsa kiracının kiralanandan tahliye edilmesi mümkün olmaktadır. Zira tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarına uygun olması halinde hukuken geçerli bir taahhütname söz konusu olacağından kiralayan açısından taahhütnamenin sağladığı hakların kullanılmasında bir engel kalmayacaktır. Bu noktada Ankara'da iyi bir kira avukatı ile çalışmanız önemlidir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

KİRACI         :

TC KİMLİK NO   VE ADRES  :

KİRAYA VEREN   :

TC KİMLİK NO  VE ADRES   :

KİRALANANIN ADRESİ:

TAAHHÜT TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ   :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. … / … / …..

 

 

                Kiracı (Taahhüt Eden)

                                                                                                                                                                                                             İmza