Estetik Ameliyat Davaları

Estetik Ameliyat Davaları

Son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler ile estetik ameliyatlara karşı gösterilen ilgi oldukça artmıştır. Estetik ameliyatlar ise oldukça uzmanlık gerektiren tıbbi müdahalelerdir. Zira estetik operasyonlarda yapılacak hatalar hastanın sağlığında veya görünüşünde istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Bu durumda hastanın estetik ameliyat doktorundan beklediği faydayı görememesinin veya ameliyat olmadan önceki durumundan daha kötü bir hale gelmesinin oluşturduğu zararın tazmini için açılan davalar MAL PRAKTİS DAVASI olarak adlandırılmaktadır. Ancak mal praktis davaları neticesinde her zaman tazminata hak kazanılamayacaktır. Bu noktada sürece ilişkin bir takım bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Estetik Doktoruna Dava Açabilir miyim?

Estetik doktorunuza veya estetik ameliyat olduğunuz sağlık kurumuna karşı dava açabilirsiniz. Yanlış tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen zararlarda maddi ve manevi tazminat talebi ile dava açılabilir. 

Estetik Doktoruna Dava Açma Süresi

Estetik doktoruna dava açmak için kanunda belirli süreler öngörülmüştür. Bu sürelerden hangisinin uygulanacağı ise sizin estetik ameliyatının nerede yapıldığı ile ilişkilidir. Estetik ameliyatını hızı özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirdiyseniz 5 yıllık zaman aşımı ve daha uzun ceza zamanaşımı uygulanacaktır. Eğer ameliyatınız bir kamu kuruluşunda yapıldıysa dava öncesinde 1 yıllık süre içinde kuruluşa başvurma zorunluluğunuz mevcuttur.

Şayet yapılan işlem sonucunda savcılık nezdinde bir suç duyurusunda bulunulacaksa 6 aylık şikayet süresine dikkat edilmelidir.

Estetik Doktoruna Hangi Mahkemede Dava Açılır?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde hekim- hasta, hastane- hasta ilişkisi bir tüketici işlemi olarak tanımlamıştır.  Bu tanımlamaya göre olası bir uyuşmazlıkta malpraktis davası veya tazminat davası olması fark etmeksizin tüketicinin korunması hakkında kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki estetik doktoruna karşı açılacak davalarda bir tazminat talebi varsa uyuşmazlığın maddi miktarı önem taşır. Zira talep edilen bedel kanunda belirtilen sınırların aşağısında ise tüketici hakem heyeti uyuşmazlığa bakmakla görevlidir. Tüketici Hakem Heyetinin bakmakla görevli olduğu uyuimazlıklar için belirlene sınırlara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bu konuda dava açmadan önce dikkat edilmesi gereken son konu ise tüketici mahkemelerinde dava şartı olarak kabul edilen arabuluculuk başvurudur. Böyle bir dava açılmadan önce mutlaka arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. Bu başvuru neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması hâlinde dava açılabilecektir. Arabuluculuk başvurusu yapmadan dava açılması halinde davanız dava şartı yokluğundan mahkeme tarafından reddedilecektir.

Şayet estetik ameliyatınızı  bir kamu hastanesinde yaptırdıysanız yargılama sürecini idare mahkemesinde yürütmeniz gerekmektedir. Bu davada ise davalı ameliyatı yapan doktor değil doktorun bağlı olduğu kurum olacaktır. Bu şekilde açılan davalarda davalı olarak Sağlık Bakanlığı gösterilmektedir.

Estetik Ameliyat Dava Dilekçesi Örneği

Sizleri internette dolaşan çeşitli dava dilekçesi örneklerine karşı uyarmak isteriz. Internet ortamında çok basit bir taslak şeklinde yer alan dilekçeler Ile yargılama sürecine başlamanız geri dönülemez zararlara sebebiyet verebilir. Zira estetik ameliyat davaları son derece iyi analiz edilmesi gereken, tıbbi teknik bilgiler ile ilerleyen davalardır. Usul olarak ise basit yargılamanın benimsendiği bu davalarda ikinci bir dilekçe vererek yapılan hataları telafi etme imkanı yoktur.Bir hekime karşı açılan ve ihtisasa ilişkin olan bu davalarda sağlık hukukunda uzman bir avukatla çalışmanızı öneririz.

Estetik Ameliyat Eser Sözleşmesi midir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesi gereğince Eser Sözleşmesi, yüklenici bir eser meydana getirmeyi, iş sahibi de bu eserin bedellini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Sağlık hukukunda İki ana sözleşme türü uygulanmaktadır. Hasta-hekim ilişkileri genel olarak vekalet sözleşmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü hekimin sorumluluğu güncel tıbbi tekniklerle hastasına tedavi uygulamaktan ibarettir. Bu tedavi neticesinde hekim tarafından hastaya bir iyileşme garantisi verilmez ve hastanın iyileşememesinden kaynaklı bir sorumluluk yüklenemez.

Estetik operasyonlarda ise hasta- hekim ilişkisinin eser sözleşmesi kapsamında olduğu Yargıtay tarafından benimsenmiştir. Burada estetik doktoru hastasına estetik yapılan yer ile ilgili iyileştirme- güzelleştirme taahhüdü vermektedir. Bu taahhüt gereği estetik doktoru taahhüdünü yerine getirmediği takdirde ortaya çıkan zararlardan sorumlu olacaktır.

Örneğin sıkça sorulan burun estetiği davaları eser sözleşmesine örnektir. Burun estetiği davalarında estetik doktoru hastaya eskisinden daha iyi bir görünüme sahip burna kavuşacağı konusunda bir taahhüt vermektedir.Ek olarak göğüs büyütme, göğüs küçültme, saç ekimi, yağ aldırma (liposuction) gibi operasyonlarda hasta-hekim arasındaki eser sözleşmesine örnek olarak sayılabilir.

Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Hastanın Seçimlik Hakları

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun seçimlik haklar başlıklı 125. maddesi gereğince hatalı estetik ameliyat neticesinde hastaya bir takım haklar tanınmıştır.

Hastanın haklarını bilmemesi nedeniyle genellikle doktorlar yaptıkları hatayı giderme teklifinde bulunmaktadırlar. Ancak hatalı operasyon neticesinde hasta- hekim arasındaki güven ilişkisi sarsıldığından hastalar bu teklife olumlu bakmamaktadırlar.

 1. Hasta hatalı Bir estetik operasyon neticesinde aşağıda belirtilen seçimlik haklara sahiptir.
 2. Estetik doktorundan ayıbı bedelsiz olarak gidermesini talep etme,
 3. Eser sözleşmesini feshederek doktordan bedelin iadesinin talep etme,
 4. Eser ayıplı haliyle kullanılabilecek ise doktordan bu ayıp nedeniyle indirim talep etme
 5. Hatalı operasyon neticesinde doğan maddi ve manevi zararın karşılanmasını talep etme.

Estetik Ameliyat Davalarında Tazminat

Hatalı tıbbi müdahale (malpraktis) sonucunda maddi ve manevi tazminatlar talep edilebilecektir.

Maddi tazminatlar olarak,

 • Tedavi masrafları,
 • Çalışma gücü ve kazanç kayıpları,

Manevi tazminatlar olarak,

 • Hastanın görünümünde meydana gelecek kötüleşmenin neticesinde oluşan manevi zarar nedeniyle doğacak tazminat,
 • Operasyon neticesinde Ağır yaralanma, engelli kalma, uzun kaybı gibi durumlarda oluşan manevi zarar nedeniyle doğacak tazminat,

Hatalı tıbbi müdahale sonucunda ölüm meydana gelmiş ise aşağıda belirttiğimiz tazminatlar da talep edilebilecektir.

 • Cenaze masrafları,
 • Ölüm anına kadar oluşan tedavi masrafları,
 • Ölüm anına kadar gerçekleşen çalışma gücü kaybı,
 • Ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlara ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı,
 • Ölen kişinin yakınlarının yaşadığı üzüntü nedeniyle doğacak manevi tazminat.